Month: fevriye 2024

Jounen Entènasyonal Lang Manman : Avantaj lang manman nan lekòl tèt an wo

« Edikasyon miltileng se pilye pou aprantisaj nan fanmi ak kominote », se an ba tèm sa a Òganizasyon Nasyon Zini pou Syans ak Kilti (UNESCO) ap selebre « Jounen Entènasyonal Lang Matènèl » 21 fevriye 2024 la. Youn nan objektif jounen sa a se ankouraje pwomosyon lang matènèl pou enklizyon ak reyalizyon Objektif Devlopman Dirab (ODD) yo. Tèm ane sa a mete aksan sou edikasyon miltileng k ap chache fè plis espas pou tout moun, sitou pou sila yo ki an kouch  defavorize yo, nan lide pou pwosesis ansèyman-aprantisaj la ka pi senp, pi fasil, pi efikas, pi enklizif.