Fich prezantasyon MIT-Ayiti

Inisyativ MIT-Ayiti ap feraye depi 2010 nan mouvman pou amelyore kalite edikasyon ann Ayiti sou fondasyon syantifik ki pwone pedagoji entèraktif ansanm ak itilizasyon lang matènèl kòm zouti pou ansèyman ak aprantisaj. MIT-Ayiti ankouraje itilizasyon teknoloji nan sal klas epi n ap bay gwo bourad nan pwodiksyon ak difizyon materyèl an kreyòl nan tout matyè e nan tout nivo. Se kon sa nou kontribye nan kreyasyon materyèl an kreyòl ki chita sou bon jan estanda k ap pèmèt anseyan yo transmèt konesans pi byen pandan etidyan yo ap aprann pi fasilman, nan fyète ak lajwa.

Gade PDF la sou tout lajè ekran an.

Since 2010, the MIT-Haiti Initiative has been at the forefront of a movement to improve the quality of education in Haiti, with a scientific focus that promotes interactive pedagogy and the use of the mother tongue as tools for teaching and learning. The MIT-Haiti Platform is an incubator for the production and dissemination of Haitian Creole (Kreyòl) material on different subjects and at all levels. We contribute to the creation of high-quality educational material in Kreyòl, enabling teachers to teach and students to learn with pride and joy.

Gade PDF la sou tout lajè ekran an.

Remak

Abone
Anonse
guest
0 Remak
Inline Feedbacks
View all comments